LẤY LẠI MẬT KHẨU


XIN NHẬP ĐỊA CHỈ EMAIL MÀ BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ!

'; }else{ $sql = "select * from users where email = '$layemail'"; $query = mysqli_query($conn,$sql); $num_rows = mysqli_num_rows($query); if ($num_rows==0) { echo 'EMAIL CỦA BẠN KHÔNG TỒN TẠI TRONG HỆ THỐNG CHÚNG TÔI!

'; }else{ $q="SELECT * FROM users WHERE email= '".$layemail."'"; $r=mysqli_query($conn, $q) or die('Error'.mysqli_error($conn)); if(mysqli_num_rows($r)){ while($rows=mysqli_fetch_assoc($r)){ //code gui mail require "class.phpmailer.php"; require "class.smtp.php"; require "class.pop3.php"; // Khai báo tạo PHPMailer $mail = new PHPMailer(); //Khai báo gửi mail bằng SMTP $mail->IsSMTP(); //Tắt mở kiểm tra lỗi trả về, chấp nhận các giá trị 0 1 2 // 0 = off không thông báo bất kì gì, tốt nhất nên dùng khi đã hoàn thành. // 1 = Thông báo lỗi ở client // 2 = Thông báo lỗi cả client và lỗi ở server $mail->SMTPDebug = 2; $mail->Debugoutput = "html"; // Lỗi trả về hiển thị với cấu trúc HTML $mail->Host = "host01.emailserver.vn"; //host smtp để gửi mail $mail->Port = 465; // cổng để gửi mail $mail->SMTPSecure = "ssl"; //Phương thức mã hóa thư - ssl hoặc tls $mail->SMTPAuth = true; //Xác thực SMTP $mail->Username = "support@timmotnua.com"; // Tên đăng nhập tài khoản Gmail $mail->Password = "0918614508"; //Mật khẩu của gmail $mail->SetFrom("support@timmotnua.com", "Thong tin dang nhap website timmotnua.com"); // Thông tin người gửi $mail->AddReplyTo("support@timmotnua.com","Xin khong Reply email nay");// Ấn định email sẽ nhận khi người dùng reply lại. $mail->AddAddress($layemail, "Kinh gui quy khach");//Email của người nhận $mail->Subject = "Lay lai mat khau timmotnua.com"; //Tiêu đề của thư $mail->MsgHTML("timmotnua.com Hen ho ket ban truc tuyen!

Ban da quen mat khau, Mat khau cua ban la: ".$rows['password']."

Dang nhap nick cua ban tai day >>> timmotnua.com

Chuc cac ban luon that vui voi timmotnua.com!"); //Nội dung của bức thư. $mail->AltBody = "This is a plain-text message body";//Nội dung rút gọn hiển thị bên ngoài thư mục thư. //$mail->AddAttachment("images/attact-tui.gif");//Tập tin cần attach //Tiến hành gửi email và kiểm tra lỗi if(!$mail->Send()) { echo "Co loi: " . $mail->ErrorInfo; } else { echo 'MẬT KHẨU CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC GỬI QUA EMAIL!

ĐANG CHUYỂN VỀ TRANG CHỦ...

'; echo ''; echo ''; echo ''; } } } } }} ?>